Obchodní podmínky

Prodávající: Tomáš Dočkal, IČ 03876136, se sídlem Ševčíkova 6, 130 00, Praha 3 Kontaktní údaje: info@lifeforms.cz, tel +420 728 299 442

OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Webové rozhraní obchodu www.lifeforms.zc obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty. Uvedené ceny za zboží jsou ceny konečné.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Kupující uzavírá odesláním objednávky s prodávající kupní smlouvu, kterou kupuje vybrané zboží za uvedenou cenu a objednává doručení za uvedenou cenu doručení. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzující zprávy na e-mailovou adresu spotřebitele.

DODÁNÍ ZBOŽÍ, DORUČENÍ
Zboží odesíláme zpravidla během 5 pracovních dnů od obdržení platby.
Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupující v případě, že by k vyřízení objednávky je potřeba delší doby, sdělit přesný náhradní termín a ujistit se, že kupující má o objednávku nadále zájem i za těchto podmínek.

Zboží odesíláme doporučeně Českou poštou.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

PLATBA
Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinnen uhradit prodávajícímu převodem na účet: 1103802/2060 vedený u Citfin, s.d. IBAN: CZ0320600000000001103802, Swift: CITFCZPPXXX,
jinak mu zboží nebude odesláno. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Uvedený účet je multiměnový a platí i pro objednávky ze zahraničí učiněné v jiných měnách.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Spotřebitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od této kupní smlouvy je spotřebitel povinen učinit elektronicky nebo písemným oznámením. Dodané zboží, ve stavu v jakém je převzal, zašle na vlastní náklady na výše uvedenou adresu sídla prodávající. Prodávající se zavazuje vrátit spotřebiteli kupní cenu do 30 dnů od odstoupení, a to na bankovní účet uvedený v písemném oznámení spotřebitele.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Napsat komentář